© 2019 4All Jobcoaching BV

Algemene Voorwaarden | PrivacyReglement | Klachtenreglement | Disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1.  Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Kennis in Werk en Bedrijf afgesloten overeenkomsten, in de ruimste zin des woords. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden die de wederpartij gebruikt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijking van deze voorwaarden is slechts geldig indien en voor zover schriftelijk tussen beide partijen is overeengekomen.
 3. Tenzij schriftelijk tussen partijen anders wordt overeengekomen, zijn deze Algemene verkoopvoorwaarden ook geheel van toepassing op elke aanbieding/offerte, overeenkomst en/of opdrachtbevestiging, die voortbouwt op of voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst.
 4. Tenzij de aanbieding/offerte anders vermeldt en in dat kader schriftelijk nadere voorwaarden worden genoemd, is elk aanbod vanuit Kennis in Werk en Bedrijf geheel vrijblijvend.


Artikel 2.  Definities

 1. In het kader van deze Algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder opdrachtnemer: Kennis in Werk en Bedrijf.
 2. In het kader van deze Algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever: een natuurlijk of rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan en die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.


Artikel 3.  Aanbod en aanvaarding

 1. Elk door opdrachtnemer uitgebracht aanbod heeft een geldigheidsduur van twintig dagen, tenzij in het aanbod een andere termijn voor aanvaarding is opgenomen. In dit kader blijft onverkort van kracht het bepaalde in artikel 1, 2e en 4e lid.
 2. Een overeenkomst komt tot stand indien de opdrachtgever het aanbod aanvaardt door de daartoe bestemde kopie van het aanbod op de aangegeven plaats voor akkoord te tekenen en deze binnen de in het vorige lid genoemde termijn door opdrachtnemer is ontvangen.


Artikel 4.  Wijzigingen en aanvullingen

Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van de daarop toepasselijke algemene voorwaarden, zijn slechts dan van kracht, indien zij schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen en vastgelegd.


Artikel 5.  Intellectueel eigendom

Het intellectuele eigendomsrecht van alle door opdrachtnemer gehanteerde methoden, technieken en opleidingsmateriaal ligt bij opdrachtnemer. Kopiëren en/of gebruik door opdrachtgever is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.


Artikel 6.  Investeringen

 1. Investeringen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Investeringen zijn vast, tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot tariefsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.


Artikel 7.  Betaling

 1. De opdrachtgever is gehouden elke door opdrachtnemer ingediende factuur binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen tenzij beide partijen schriftelijk een andere betalingstermijn zijn overeengekomen.
 2. Betaling vindt plaats in de valuta, waarin de factuur is uitgedrukt.
 3. Nadat de in het eerste lid genoemde termijn is verstreken zonder dat (volledige) betaling heeft plaatsgevonden, is door de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd.
 4. In geval van niet-tijdige betaling is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten.


Artikel 8.  Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (indirecte) schade en/of verliezen die de opdrachtgever of derden mochten lijden in verband met of als gevolg van het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst, tenzij in de tussen partijen gesloten overeenkomst nadrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 9.  Opschorting

Opdrachtnemer heeft, indien de opdrachtgever tekort schiet in enige verplichting jegens opdrachtnemer, of indien opdrachtnemer gegronde redenen heeft aan te nemen dat de opdrachtgever zal tekortschieten in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtnemer, het recht de verplichtingen uit de overeenkomst met de opdrachtgever - zowel die waarop de tekortkoming in de verplichting betrekking heeft als alle overige overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever op te schorten.


Artikel 10.  Voortijdige beëindiging

 1. Indien een van de partijen van oordeel is dat de opdracht niet conform de overeenkomst kan worden uitgevoerd kan, nadat de mogelijkheden tot bijstelling zijn onderzocht, de overeenkomst voortijdig worden beëindigd, met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.
 2. In geval van voortijdige beëindiging op verzoek van een der partijen bedraagt de opzegtermijn een kwart van de overeengekomen looptijd van de overeenkomst met een minimum van 2 maanden met dien verstande dat de opzegtermijn nimmer langer is dan de nog resterende overeengekomen looptijd.
 3. In geval van voortijdige beëindiging zijn door opdrachtgever aan opdrachtnemer de kosten verschuldigd verbonden aan reeds met derden aangegane contracten (hieronder begrepen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeleend of aangenomen personeel). Ter vaststelling van bedoelde kosten is de administratie van opdrachtnemer bepalend, waarvoor de wederpartij desgewenst tegenbewijs kan leveren.
 4. In geval van voortijdige beëindiging is opdrachtnemer gerechtigd onderhanden werk tegen de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden af te werken waarbij alle bepalingen uit de overeenkomst en lid 3. van dit artikel volledig van kracht blijven.


Artikel 11.  Annulering

 1. Annulering van de overeenkomst voor aanvang dient schriftelijk te geschieden.
 2. Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen zal opdrachtnemer bij annulering door opdrachtgever tot acht weken voor de startdatum van de overeenkomst 10% van de verwachte en uit de overeenkomst op te maken opbrengst van de overeenkomst aan opdrachtgever in rekening brengen.
 3. Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen zal opdrachtnemer bij annulering door opdrachtgever korter dan acht weken voor de startdatum van de overeenkomst 20% van de verwachte en uit de overeenkomst op te maken opbrengst van de overeenkomst aan opdrachtgever in rekening brengen. In geval van annulering korter dan respectievelijk drie weken, twee weken of één week voor de startdatum van de overeenkomst wordt dit percentage met respectievelijk 10%, 25% en 45% verhoogd.


Artikel 12.  Toepasselijk recht

Op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 13.  Geschillen

 1. Geschillen die tussen partijen ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Alkmaar.
 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kunnen partijen gezamenlijk besluiten, indien zulks in de overeenkomst is opgenomen, om geschillen voor te leggen aan een in de overeenkomst nader gespecificeerde arbitragecommissie. De uitspraken van die arbitragecommissie zijn in dat geval bindend voor partijen.