© 2019 4All Jobcoaching BV

Algemene Voorwaarden | PrivacyReglement | Klachtenreglement | Disclaimer

DISCLAIMEROp deze 4All Jobcoaching BV-site zijn de volgende voorwaarden van toepassing.


  1. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.
  2. De gegevens op deze internetsite, alsmede op andere sites van 4All Jobcoaching BV (hierna tezamen aangeduid met '4All JC-sites') zijn bedoeld ter algemene informatie. De gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.
  3. 4All Jobcoaching BV heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de 4All JC-sites en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. 4All Jobcoaching BV staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. 4All Jobcoaching BV wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.
  4. 4All Jobcoaching BV aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.
  5. 4All Jobcoaching BV garandeert evenmin dat de 4All JC-sites foutloos of ononderbroken functioneren.
  6. Op de 4All JC-sites wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door 4All Jobcoaching BV niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. 4All Jobcoaching BV wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.
  7. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.
  8. 4All Jobcoaching BV, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de 4All JC-sites gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's).
  9. U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de 4All JC-sites. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 4All Jobcoaching BV, de inhoud van de 4All JC-sites over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.
  10. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van 4All Jobcoaching BV.


Op de 4All Jobcoaching BV-site en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.